ПО­ЗНО ПРО­ЛЕ­ЋЕ И МЛА­ДО ЛЕ­ТО 2017.
Срп­ске игре на сре­ћу

„Та­мо где ра­сте опа­сност, ра­ђа се и спа­со­но­сно.”
Је­дан са­го­вор­ник у овом из­да­њу под­се­ћа нас на тај Хел­дер­ли­нов ис­каз ко­ји су ра­до на­во­ди­ли Јин­гер и Хај­де­гер. Овог по­зног про­ле­ћа и мла­дог ле­та око нас се ро­ди­ло то­ли­ко спа­со­но­сног да ко­нач­но по­чи­ње­мо схва­та­ти у ко­ли­кој смо опа­сно­сти.
Срп­ска исто­ри­ја у но­вом ми­ле­ни­ју­му уве­ли­ко је у до­ме­ну ига­ра на сре­ћу. Једначина без непознатих. Глав­ни на­кит на овом тр­жи­шту је до­бро од­ме­ре­ни ла­нац. По­ли­тич­ка тех­но­ло­ги­ја за­сно­ва­на на ске­че­ви­ма и пра­ши­ни, по фор­му­ли „мно­го бу­ке ни око че­га”, про­ши­ре­на је по­љем га­стро­но­ми­је. Екс­пер­ти за ку­ва­ње жа­бе ни­ка­да ни­су би­ли на та­квој це­ни. Па­жња нам је то­ли­ко од­вра­ће­на да не схва­та­мо ко је жа­ба у тој отр­ца­ној при­чи. „Чи­ко, а чи­ју гла­ву да­нас но­сиш у тор­би?”
За­вр­шни­ца фуд­бал­ског пр­вен­ства од­и­гра­на је на кон­фе­рен­ци­ја­ма за штам­пу, је­дан на је­дан. Ко­нач­ну реч тре­ба­ло би да да­ју ту­жи­ла­штво и слу­жбе за де­ра­ти­за­ци­ју. И Ма­шан, онај што је пре­ло­мио у мо­зак, мо­же да ча­сти по Го­лу­бов­ци­ма: „Зе­та” и ОФК „Бе­о­град” нај­зад су клу­бо­ви истог ран­га, по­што је овај дру­ги ис­пао у тре­ћу ли­гу.
Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је и треш ме­ди­ји у пре­сто­ни­ци по­но­сно су нам са­оп­шти­ли да је Бе­о­град европ­ска топ де­сти­на­ци­ја за „ви­кенд за­ба­ву” и „мо­мач­ке ве­че­ри”. Из­ра­чу­на­ли су и ко­ли­ки ће ове го­ди­не би­ти де­ви­зни при­лив од под­во­дач­ког ту­ри­зма. Ако смо већ у то­ли­кој ду­хов­ној и кул­ту­ро­ло­шкој бли­ско­сти са Абу Да­би­јем, за­што не би­смо би­ли и етич­ки срод­ни са Банг­ко­ком? Сви зна­мо ко­ли­ко је ва­жно отва­ра­ње но­вих рад­них ме­ста.
Али сва­ки ру­лет јед­ном се за­у­ста­ви и ку­гли­ца ста­не на чи­сти­ну.
Сва­ки ру­лет јед­ном по­ста­не ру­ски.
Ис­под овог су­мор­ног по­кро­ва пул­си­ра пра­ва Ср­би­ја, нор­мал­на и на­ша, и че­ка на нас. Се­ћа­те ли се?

Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију