За­пис

НА СВЕ­ТОЈ ГО­РИ ОВЕ ЗИ­МЕ СНЕГ КА­КАВ СЕ ДО­САД НЕ ПАМ­ТИ
Цр­но­ри­сци у бе­лом
Гра­на на­ран­џе оте­жа­ла од пло­да и сне­га. Ма­сли­ња­ци и чем­пре­си се у бе­ло рас­цве­та­ли. Ски­то­ви и па­ра­кли­си за­ве­ја­ни и од­се­че­ни. Те­рен­ско во­зи­ло и трак­тор про­би­ја­ју пут пре­ко бр­да ка ма­на­сти­ру Хи­лан­дар. Из Гре­го­ри­ја­та, на Бо­жић, лу­ка Даф­ни се је­два на­зи­ре кроз сне­жни вео, за­пу­сте­ла и са­ма. Три да­на ста­рац Ни­ко­дим не мо­же да иза­ђе из Ис­по­сни­це Све­тог Са­ве и про­се­че ста­зу кроз сме­то­ве ви­со­ке и по три ме­тра. Све­то­гор­ци не пам­те ово­ли­ки снег, али се ра­ду­ју бе­ли­ни ко­ја нас под­се­ћа на пр­во­бит­ну чи­сто­ту све­та и чо­ве­ка. На све­му, па и на то­ме, бла­го­да­ре Го­спо­ду

Фо­то: мо­нах Ми­лу­тин

Ни нај­ста­ри­ји цр­но­ри­сци на Све­тој Го­ри Атон­ској не пам­те та­ко ви­сок снег ка­кав је за пао Бо­жић 2017. Обич­но снег пре­кри­је ви­ше пре­де­ле и сам врх Ато­са, на ком се као пре­сто ди­же ве­ли­ки крст на ви­си­ни од 2.033 ме­тра из­над мо­ра. Али ове зи­ме ад­ми­ни­стра­тив­но се­ди­ште Све­те Го­ре, Ка­ре­ја, не­ко­ли­ко да­на би­ло је од­се­че­но од све­та, као и ве­ћи­на све­то­гор­ских ма­на­сти­ра, па­ра­кли­са и ски­то­ва. Бо­жић­ни снег спу­стио се до са­ме оба­ле Сре­до­зем­ног мо­ра, за­ве­јав­ши и глав­ну све­то­гор­ску лу­ку Даф­ни, ушу­шка­ну у скро­ви­тој ува­ли на ју­го­за­пад­ној стра­ни по­лу­о­стр­ва. Отац Си­лу­ан из ма­на­сти­ра Гре­го­ри­јат, сме­ште­ног на уз­ви­ше­њу из­над Даф­ни, по­слао нам је фо­то­гра­фи­ју лу­ке. Ина­че про­мет­на, са по не­ко­ли­ко хи­ља­да љу­ди ко­ји се ту днев­но сли­ју, лу­ка је за Бо­жић би­ла опу­сте­ла. И пут од лу­ке пре­ма Ка­ре­ји и ма­на­сти­ри­ма у том де­лу по­лу­о­стр­ва углав­ном је био не­про­хо­дан.
Око­ва­на сне­гом, и Ка­ре­ја је уто­ну­ла у зим­ску иди­лу. То по­твр­ђу­је и отац Ни­ко­дим, на­сто­ја­тељ Ис­по­сни­це Све­тог Са­ве у Ка­ре­ји, ко­ји и сам ме­ђу све­то­гор­ским мо­на­штвом сло­ви за ве­ли­ког ис­по­сни­ка, пре­да­ног мо­ли­тве­ном ти­хо­ва­њу и мо­на­шком под­ви­гу.

– Три да­на ни­сам ус­пео иза­ћи да очи­стим снег ис­пред Ис­по­сни­це, где су на­но­си би­ли ви­со­ки и по три ме­тра – ка­же за На­ци­о­нал­ну ре­ви­ју отац Ни­ко­дим.
Снег је по­крио и пи­то­му Ми­ле­ју на се­ве­ру по­лу­о­стр­ва, где се на­ла­зи је­ди­ни пре­о­ста­ли све­то­гор­ски срп­ски ма­на­стир Хи­лан­дар, за­ду­жби­на Све­тог Си­ме­о­на и Све­тог Са­ве.
У ша­ли је­дан од мо­на­ха је ви­си­ну сне­га упо­ре­дио са ду­плом ви­си­ном мо­на­ха Ки­ри­ла, док је де­жур­ни фо­то­граф хи­лан­дар­ски, отац Ми­лу­тин, кр­шни Мој­ков­ча­нин, сне­жну иди­лу за­бе­ле­жио објек­ти­вом. Он нам све­до­чи да ни­ко од хи­лан­дар­ског брат­ства не пам­ти та­кав снег на Све­тој Го­ри, ко­ји ће на­то­пи­ти ба­ште и ви­но­гра­де све­то­гор­ских ма­на­сти­ра. Фо­то­гра­фи­је оца Ми­лу­ти­на нај­ре­чи­ти­је го­во­ре о сне­жној бе­ли­ни све­то­гор­ској.

 

Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију