Про­лог

У ПРО­ЛЕ­ЋЕ, ЗА­ГЛЕ­ДА­НИ У БО­ЉЕ ОД НАС
Гла­ва


„Та­ко је већ одав­но ов­де у нас: ко је ср­чан и по­но­сан бр­зо и ла­ко гу­би хлеб и сло­бо­ду, име­так и жи­вот, али онај ко­ји по­ви­је гла­ву и пре­да се стра­ху, тај опет из­гу­би то­ли­ко од са­мог се­бе, то­ли­ко га страх по­је­де да му жи­вот не вре­ди ни­шта.”
Те ре­чи му­дрог Иве Ан­дри­ћа на­ро­чи­то упо­зо­ра­ва­ју­ће зву­че у овој епо­хи ко­ло­ни­јал­не де­мо­кра­ти­је и на­сме­ше­ног то­та­ли­та­ри­зма, на „овом про­сто­ру” јад­них про­тек­то­ра­та, где је глав­ни по­ли­тич­ки по­сту­лат да се ср­ча­но и по­но­сно по­ви­је гла­ва. Не­ки ко­ји су бе­жа­ли из шко­ле са ва­жних ча­со­ва зо­ву то син­те­зом и „тре­ћим пу­тем”. Та­ко се ова опа­сна сен­ка фар­се и ши­зо­фре­ни­је над­ви­ла над на­ма. Ова дра­ма­тич­ност на­ме­ште­них утак­ми­ца.
Сре­ћом, сти­гло нам је про­ле­ће. Пра­ви ме­лем за љу­де из­му­че­не ду­гом зи­мом и вул­гар­ном пред­из­бор­ном кам­па­њом. Чак ни но­во дра­стич­но по­ве­ћа­ње бро­ја алер­ги­ја (из­гле­да да га­зда кем­треј­лса опет ча­сти) ни­је мо­гло по­му­ти­ти бла­го­твор­ност про­ле­ћа. Тра­же­ћи си­гур­ну ори­јен­та­ци­ју, и да­ље на­сто­ји­мо да не из­гу­би­мо из ви­да број­не све­ти­о­ни­ке пре­да­ка. Ако нам не­што мо­же да­ти сна­ге да из­др­жи­мо, он­да су то њи­хо­ви при­ме­ри у вре­ме­ни­ма не лак­шим од овог. У 2017. на­вр­ша­ва се 640 го­ди­на од ро­ђе­ња и 590 го­ди­на од смр­ти де­спо­та Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ћа. Две­ста три­де­сет го­ди­на је од ро­ђе­ња Ву­ка Ка­ра­џи­ћа, 140 го­ди­на од ро­ђе­ња Иси­до­ре Се­ку­лић, 95 го­ди­на од ро­ђе­ња Вас­ка По­пе, Де­ја­на Ме­да­ко­ви­ћа, Бо­ри­сла­ва Ми­ха­и­ло­ви­ћа Ми­хи­за. Две сто­ти­не го­ди­на је од смр­ти во­жда Ка­ра­ђор­ђа, 90 го­ди­на од упо­ко­је­ња Бо­ре Стан­ко­ви­ћа, 40 од пре­стан­ка Ми­ло­ша Цр­њан­ског. (...) Ако се ка­ко до­ли­ку­је се­ти­мо њих, мо­жда се се­ти­мо и се­бе.
И не на­здра­вљај­те ни­чи­јим по­бе­да­ма пре но што се уве­ри­те да упра­во то ни­је ваш по­раз.

Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију